Mentorstvo in svetovalna služba

MENTORSTVO

II. gimnazija Maribor se lahko pohvali z različnimi oblikami pomoči, ki jo profesorji in svetovalni delavci nudijo dijakom. Dijake spremljata razrednik in mentor, po potrebi tudi svetovalni delavec.

OPIS DELA RAZREDNIKA

Razrednik je profesor, ki v razredu poučuje. Razredu dodeljen na začetku šolskega leta in predvidoma ostane z dijaki do konca šolanja. Temeljne vloge razrednika so pedagoška, organizacijska in administrativna, velikokrat pa razrednik tudi svetuje in usmerja dijake skozi vzgojno izobraževalni proces. Razrednik sodeluje tudi s starši dijakov, sklicuje in vodi roditeljske sestanke, opravičuje izostanke in spremlja dijakov napredek. Z dijaki se redno sestaja vsak teden oziroma po potrebi, jih spremlja na ekskurzije in izlete.

OPIS DELA MENTORJEV

Za dijake, ki prihajajo iz drugih šol, je dobro poskrbljeno na uvodnem sestanku, preko skupine na FB in z uvodnim dnevom, tako da se dijaki poznajo že pred prvim šolskim dnevom. Želimo, da bi prilagajanje dijakov na nov program in novo okolje potekalo čim lažje in brez zapletov, zato tujim dijakom oz. dijakom, ki prihajajo iz drugih šol, nudimo mentorstvo, ki je zasnovano na osnovi modela ‘Academic parents’. Poteka na dveh ravneh, profesor-dijak in dijak-dijak. Dijak si sam izbere profesorja mentorja glede na njegov interes in predmet, ki dijaka še posebej zanima in ga veseli. Profesor mu nudi pomoč pri organizaciji, učenju in tudi čustveno podporo.

Prav tako si dijak novinec izbere dijaka iz višjega letnika, ki mu nudi neformalno pomoč predvsem na začetku v obdobju privajanja na novo okolje. Dijaki delijo svoje izkušnje z novinci in jim pomagajo, da bi se v novem okolju čim bolje počutili.

OPIS DELA SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna služba se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. V program mednarodne mature se vključuje posebej pri dijakih s posebnimi potrebami na osnovi pravilnika dijakov s posebnimi potrebami, ki je zasnovan na podlagi Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12 ‘Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 58/2011 in dopolnitev 40/2012 in 90/2012’.

Dijake z rednimi sestanki, srečanji in svetovanjem vodi in usmerja do mature. Pri tem sodeluje z  ravnateljem, s profesorji, ki dijaka učijo, in s koordinatorjem mednarodne mature. Glede na dijakove posebne potrebe na maturi veljajo prilagoditve, kot so podaljšan čas pisanja, premori, uporaba računalnika, omogočanje »pisca«, »bralca« itd.