Ocenjevanje in preverjanje

OCENJEVANJE V PROGRAMU MEDNARODNE MATURE

Pogoji napredovanja:

Sistem ocenjevanja temelji na skrbno izdelanih merilih. To pomeni, da je znanje vsakega dijaka ocenjeno na osnovi doseganja natančno določenih ravni znanja, ki se ne spreminjajo od enega do drugega izpitnega roka. Vsak predmet se ocenjuje z ocenami od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Zaključna ocena se oblikuje iz interno in eksterno ocenjenega znanja. Pridobitev diplome zahteva od dijaka, da doseže predpisane standarde in pogoje, med katerimi je tudi ta, da mora biti skupno število doseženih točk na maturi najmanj 24. Največje število točk (45) vsebuje tudi tri dodatne točke, ki jih dijak lahko dobi za odlično napisan razširjeni esej in esej pri predmetu teorija vednosti. Dijaku, ki ne izpolni vseh zahtev za pridobitev diplome, ali tistemu, ki se odloči za manj kot šest predmetov, se podeli spričevalo oz. potrdilo za vsak opravljen izpit.

V programu Mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor veljajo pravila o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki so usklajena s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, 60/2010) in Šolskimi pravili ocenjevanja znanja II. gimnazije Maribor. Za prehod iz 3. v 4. letnik mora dijak izpolniti vse pogoje iz tega pravilnika. Ocene, izražene v odstotkih, se pretvarjajo v ocene na 5-stopenjski lestvici po naslednjem ključu:

  • 5: odlično (75–100 %)
  • 4: prav dobro (65–74 %)
  • 3: dobro (51‒64 %)
  • 2: zadostno (40–50 %)
  • 1: nezadostno (39 % in manj)