TEORIJA VEDNOSTI (THEORY OF KNOWLEDGE ali TOK)

Teorija vednosti ali teorija znanja (Theory of knowledge ali TOK) je eden izmed treh obveznih osrednjih predmetov. Dijake spodbuja k razmišljanju o značilnostih različnih vrst znanja in k iskanju odgovorov na vprašanje, na podlagi česa lahko utemeljeno trdimo, da nekaj vemo. Slednje vprašanje se zastavlja v dveh oblikah: Kako vemo kot skupina (skupno znanje) in kako vem jaz kot posameznik (osebno znanje). Različne oblike pridobivanja, razumevanja in uporabe znanja ter njihovo zanesljivost pretresamo skozi analizo t. i. načinov pridobivanja znanja (ways of knowing) in s pregledom različnih področij znanja (areas of knowledge). Pri TOK razlikujemo osem načinov pridobivanja znanja, s katerimi si prisvojimo vsebine raznolikih področij znanja. Načini pridobivanja znanja so: zaznavanje, mišljenje oziroma logično razmišljanje, jezik oziroma govorica, čustva, intuicija, spomin, verovanje in domišljija. Področja znanja so: matematika, naravoslovje, družboslovje, zgodovina, umetnost, etika, religiozni sistemi znanja in znanja prvobitnih  ljudstev.

Pri TOK razmišljamo o mnogoterih vprašanjih kot npr.:

  • Zakaj smo lahko prepričani, da je znanstvena metoda sprejemljiva oblika pridobivanja znanja?
  • Na podlagi česa pridobivamo znanje o preteklosti in kako ga lahko uporabimo v življenju?
  • Kaj je sprejemljiv podatek za teorijo X?
  • Kako vemo, kateri teorijski model najbolje razlaga pojav Y?

Skozi razprave o teh in podobnih vprašanjih dijaki ozavestijo temeljne podmene svojih prepričanj, ki se jih vključno z osebnimi in družbeno pogojenimi ideološkimi predsodki pogosto ne zavedajo. Zato vsebine tega predmeta prispevajo k prepotrebnemu spoštovanju raznolikosti in bogastva kulturnih perspektiv.

TOK spodbuja dijake, naj kritično premislijo o dosegu različnih načinov pridobivanja znanja in o različnosti vsebin posamičnih področij znanja. Hkrati pa od njih zahteva, naj pretresejo vlogo in značilnosti znanja v svoji lastni kulturi in  širše v svetu.

Vsako leto dijaki MM 1 preživijo TOK-teden  na CŠOD Planinka na Pohorju, kjer se prvič podrobneje seznanijo s posebnimi zahtevami programa mednarodne mature TOK in CAS. Dneve preživijo v znamenju le-teh, prosti čas pa je namenjen športnim aktivnostim, branju, druženju in zabavi.