PROGRAM MEDNARODNE MATURE (INTERNATIONAL BACCALAUREATE)

Program je sestavljen iz šestih skupin predmetov. II. gimnazija Maribor ponuja naslednji nabor predmetov:

  1. skupina: študij jezika in literature: materni jezik ali jezik A – ponujamo program književnosti na osnovni in višji ravni z izbranimi poglavji iz svetovne književnosti (slovenska, ruska, srbska, hrvaška, bosanska ali makedonska); kot jezik A ponujamo tudi angleški jezik in literaturo
  2. skupina: usvajanje jezika: jezik B na osnovni in višji ravni (angleščina, nemščina, francoščina, španščina Ab Initio)
  3. skupina: posameznik in družba na osnovni in višji ravni (ekonomija, psihologija, filozofija in zgodovina)
  4. skupina: naravoslovne znanosti na osnovni in višji ravni (fizika, kemija, biologija)
  5. skupina: matematika na osnovni in višji ravni
  6. skupina: umetnost (glasba, gledališče) ali dodaten predmet iz 2., 3. ali 4. skupine na osnovni in višji ravni
ib org

Dijak izbere en predmet iz vsake skupine ali en dodaten predmet iz šeste skupine (iz 2., 3. ali 4. skupine). Ob tem morajo dijaki izdelati razširjeni esej (Extended Essay), obiskovati predmet Teorija vednosti (Theory of knowledge) in sodelovati pri ustvarjalnih in športnih dejavnostih ter socialnem delu (OIV). Delovni jezik pri pouku je angleščina, razen pri maternem jeziku in jezikih v skupini 2. Predmeti na višji ravni obsegajo 5 ur pouka na teden (skupaj 175 ur v šolskem letu), na osnovni ravni pa 4 ure pouka na teden (skupaj 140 ur v šolskem letu). Razen šestih predmetov, ki so obvezni za pridobitev diplome, lahko dijaki opravljajo dodatne izpite iz enega ali več predmetov. Tudi dijaki mednarodne mature zaključijo izobraževanje z maturitetnimi izpiti ob koncu drugega letnika v mesecu maju.